uw winkelwagen is leeg

Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN COR VERKOLF B.V.

-1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cor Verkolf B.V. gedane aanbiedingen en op alle tussen Cor Verkolf B.V. en haar wederpartij, hierna aangeduid als opdrachtgever of koper, gesloten overeenkomsten, alsook op alle verbintenissen die hieruit voortvloeien of voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Cor Verkolf B.V. zijn bevestigd. Algemene voorwaarden van opdrachtgever/koper gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

-2.         Alle aanbiedingen van Cor Verkolf B.V., zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en binden Cor Verkolf B.V. niet. Zij houden nimmer een leverings- en/of uitvoeringsplicht in. Indien een aanbieding van Cor Verkolf B.V. wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Cor Verkolf B.V. hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, hetzij tot levering en/of uitvoering overgaat.

-3.         Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Cor Verkolf B.V. de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom terzake de door Cor Verkolf B.V. gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen e.d., welke rechten eigendom blijven van Cor Verkolf B.V. en welke gegevens niet mogen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, en/of gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld en/of ter inzage worden gegeven.

-4.         Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van aanbieding/opdracht of bevestiging geldende prijzen. Indien tussen het moment van aanbieding/opdracht of bevestiging en het moment van levering, wijzigingen optreden in materiaalprijzen, lonen, heffingen van overheidswege, vrachten, koersen, enz., dan zullen deze wijzigingen worden doorberekend voor zover zij de verkoopprijs met meer dan 1% beïnvloeden, tenzij anders is overeengekomen.

-5.         De in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten vermelde levertijden, zijn indicatief en niet als bindend te beschouwen. Cor Verkolf B.V. is immer gerechtigd om uiterlijk één dag voor het verstrijken van de eerder vermelde levertijd, de betreffende levertijd eenmalig eenzijdig met dertig dagen te verlengen. Overschrijding van enige levertijd, door welke oorzaak ook, zal opdrachtgever/koper nooit recht geven op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van zijn verplichtingen ten aanzien van eventueel reeds geleverde zaken en/of diensten.

-6.         Bij koop gaat het risico van de zaak over op opdrachtgever/koper op het moment dat de zaken de fabriek waar zij worden gefabriceerd, dan wel het magazijn van Cor Verkolf B.V. verlaten, ook in geval Cor Verkolf B.V. zorg draagt voor installatie en/of montage van de verkochte zaken, één en ander tenzij anders is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Cor Verkolf B.V. voor transport zorgdraagt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen berust ook in dat geval bij opdrachtgever/koper. Verbintenissen door Cor Verkolf B.V. met derden aangegaan, brengen in het voorgaande geen verandering en zullen worden geacht in het belang van de opdrachtgever/koper en voor zijn rekening en risico te zijn.

-7.         Indien is overeengekomen dat Cor Verkolf B.V. zorg draagt voor installatie- en/of montagewerkzaamheden, zijn naast de onderhavige algemene voorwaarden, en behoudens indien partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, tevens de algemene montagevoorwaarden van Cor Verkolf B.V. van toepassing. Bij installatie- en/of montagewerkzaamheden door Cor Verkolf B.V., is de opdrachtgever/koper verplicht om de ongestoorde uitvoering van deze werkzaamheden mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Cor Verkolf B.V. De in te richten ruimte dient vrij te zijn van obstakels en het vloeroppervlak dient schoon te zijn. Wanneer de betreffende werkzaamheden op enigerlei wijze worden vertraagd en/of belemmerd, bijv. door onderbroken stroomtoevoer, werkzaamheden door derden, oneffen vloeren en/of andere omstandigheden, welke op de installatie en/of montage van invloed zijn, is de opdrachtgever/koper gehouden de hierdoor door Cor Verkolf B.V. geleden schade aan Cor Verkolf B.V. te vergoeden. De betreffende schade/kosten zullen door Cor Verkolf B.V. separaat aan opdrachtgever/koper in rekening worden gebracht.
-8.         In de aanbieding, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst kan een termijnbetaling worden vermeld.
In dat geval en tenzij anders is overeengekomen, is het betalingsschema nadat de opdrachtbevestiging aan
opdrachtgever/koper is verzonden als volgt:

-            40% van de koopprijs bij opdracht/opdrachtbevestiging;
-            40% bij aflevering van het materiaal;
-            20% bij oplevering.

Betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na de datum waarop de termijnen zoals voorgaand vermeld, zijn gefactureerd. Wordt in de opdrachtbevestiging geen betaling in termijnen overeengekomen, dan dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek, schuldvergelijking of opschorting uit welke hoofde dan ook, en wel ten kantore van Cor Verkolf B.V. of op een door Cor Verkolf B.V. aangewezen bank- of postbankrekening. Geen betaling mag worden onthouden op grond van beweerde ondeugdelijke of incomplete levering. Vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur is opdrachtgever/koper een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een gehele maand. Indien opdrachtgever/koper de overeengekomen betalingscondities niet nakomt, in het bijzonder niet betaalt binnen de termijn zoals vermeld op de factuur, is de volledige vordering van Cor Verkolf B.V. onmiddellijk opeisbaar en is Cor Verkolf B.V. gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever/koper, tenzij Cor Verkolf B.V. verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. Indien Cor Verkolf B.V. in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Cor Verkolf B.V. in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever/koper. Het door opdrachtgever/koper niet nakomen van de betalingsvoorwaarden ontheft Cor Verkolf B.V. van alle verplichtingen.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever/koper verplicht op verzoek van Cor Verkolf B.V., een naar het oordeel van Cor Verkolf B.V. voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever/koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim, en is Cor Verkolf B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de daardoor geleden schade op opdrachtgever/koper te verhalen.

-9.         Cor Verkolf B.V. blijft eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken totdat opdrachtgever/koper alle vorderingen van Cor Verkolf B.V., uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen vorderingen die voortvloeien uit de niet nakoming door opdrachtgever/koper van overeenkomsten, zoals vorderingen terzake schade, boete, rente en kosten, volledig heeft voldaan en algehele betaling is geschied. Opdrachtgever/koper draagt niettemin het risico voor alle schade, welke door hem of door derden aan de betreffende zaken wordt veroorzaakt.

Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is opdrachtgever/koper niet gerechtigd deze zaken te vervreemden of te bezwaren. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Cor Verkolf B.V. te bewaren. Na inroeping van het eigendomsvoorbehoud is Cor Verkolf B.V. gerechtigd de geleverde zaken onverwijld terug te halen, waartoe opdrachtgever/koper medewerking en gelegenheid zal bieden. Indien Cor Verkolf B.V. geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever/koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Cor Verkolf B.V. te verpanden.

-10.      Cor Verkolf B.V. verbindt zich jegens opdrachtgever/koper gedurende één jaar na levering al die delen der geleverde zaken te herstellen of te vervangen, welke defect raken, mits het defect raken veroorzaakt is door materiaalgebreken of ondeugdelijke montage van de zijde van Cor Verkolf B.V. Cor Verkolf B.V. is eerst en slechts gehouden tot garantie wanneer de koopprijs door de opdrachtgever/koper geheel is voldaan.

De te vervangen onderdelen moeten terstond, na een inspectie ter plaatse, franco worden toegezonden aan Cor Verkolf B.V. en deze worden haar eigendom. Voor onderdelen die door andere oorzaken, zoals door overbelasting, onoordeelkundige behandeling of gebruik, ongelukken e.d. defect raken, alsmede voor die gevallen waarin de oorzaak niet duidelijk kan worden aangetoond, wordt door Cor Verkolf B.V. geen aansprakelijkheid aanvaard. De verplichtingen van Cor Verkolf B.V. vervallen indien de opdrachtgever/koper op eigen initiatief wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde gedurende de garantietermijn verricht of door derden laat verrichten.

Iedere aansprakelijkheid van Cor Verkolf B.V. is beperkt tot het verrichten van het voormeld in dit artikel bepaalde. Cor Verkolf B.V. is in geen geval aansprakelijk voor door opdrachtgever/koper geleden directe of indirecte schade, van welke aard ook, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Cor Verkolf B.V. Onverminderd het voormeld bepaalde is, indien Cor Verkolf B.V. niettemin door enig gerecht aansprakelijk wordt geoordeeld, iedere aansprakelijkheid van Cor Verkolf B.V. beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Cor Verkolf B.V. wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Cor Verkolf B.V. mocht plaatsvinden, dan is iedere verplichting tot schadevergoeding door Cor Verkolf B.V. beperkt tot maximaal 15% van de totale koopprijs/opdrachtsom (exclusief BTW).

Opdrachtgever/koper vrijwaart Cor Verkolf B.V. voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of de uitvoering en/of de beëindiging van de door opdrachtgever/koper met Cor Verkolf B.V. gesloten overeenkomsten.         Elke aansprakelijkheid van Cor Verkolf B.V. vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de zaken door Cor Verkolf B.V. zijn geleverd respectievelijk de werkzaamheden door Cor Verkolf B.V. zijn verricht. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van opdrachtgever/koper jegens Cor Verkolf B.V. verjaart door verloop van één jaar nadat opdrachtgever/koper Cor Verkolf B.V. schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

-11.      In geval van overmacht is Cor Verkolf B.V. naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever/koper met onmiddellijke ingang te ontbinden of te beëindigen, dan wel nakoming van de uit deze overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichtingen, geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat opdrachtgever/koper jegens Cor Verkolf B.V. aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding dan wel anderszins. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers of onderaannemers van Cor Verkolf B.V. aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies of beschadiging van te verwerken onderdelen, import- of handelsbeperkingen. Tot ontbinding/beëindiging en/of opschorting als voormeld bedoeld, is Cor Verkolf B.V. voorts gerechtigd indien opdrachtgever/koper: - surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; - in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; - in de nakoming van enige verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Cor Verkolf B.V. voorzienbaar is dat opdrachtgever/koper daarin zal tekortschieten.

-12.      Opdrachtgever/koper dient het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde hem ter beschikking wordt gesteld. Hierbij dient opdrachtgever/koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient opdrachtgever/koper dit terstond schriftelijk aan Cor Verkolf B.V. te melden. Indien niet terstond en uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst te dezer zake is gereclameerd, dan gelden de door Cor Verkolf B.V. verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken, alsook de gegevens op de afleveringsbonnen en/of dergelijke documenten, als juist en volledig door Opdrachtgever/koper aanvaard. Opdrachtgever/koper kan op een gebrek in een leverantie/prestatie van Cor Verkolf B.V. geen beroep meer doen, als hij niet binnen de in onderhavig artikel vermelde termijn schriftelijk bij Cor Verkolf B.V. heeft gereclameerd.

-13.      Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

-14.      Op alle door Cor Verkolf B.V. gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen of verbintenissen die voortvloeien uit nadien gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van toepasselijkheid van het ‘Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken’ (Weens Koopverdrag).

Alle geschillen voortvloeiende uit door Cor Verkolf B.V. gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen of verbintenissen die voortvloeien uit nadien gesloten overeenkomsten, dienen bij uitsluiting te worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, onverminderd de mogelijkheden van hoger beroep. Cor Verkolf B.V. mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijv. arbitrage of mediation overeenkomen.

Raamsdonksveer, januari 2014.